83/2007/QĐ-UBND

Nguyễn Đăng Khoa Theo UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -

QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007Về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí

QUYẾT ĐỊNH SỐ:  83/2007/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 9  NĂM 2007VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI TRÊN LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THÔNG TIN, THỂ DỤC- THỂ THAO, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ";

Căn cứ Quyết định số: 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng quốc gia và kỹ năng quốc tế”; Quyết định số: 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ Văn hoá thông tin về việc “Ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá - thông tin”; Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao”;

Theo đề nghị của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 154/TTr-TĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.     

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- VP Chính Phủ, Bộ Tư pháp, Ban TĐKT TW (b/c);

- TT. Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;

- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban của Đảng, Trường Chính trị tỉnh;

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin)

- VP UBND tỉnh:  + LĐVP, TKCT, TH, TT-CB;

 + Lưu: VT, LT;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác