836/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2015 của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện xây dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) vào 20g00 ngày 28, 29 tháng 4 năm 2015 tại Nhà hát lớn Hà Nội;
Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thẩm định nội dung chương trình theo kịch bản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp (không thường xuyên) của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam năm 2015.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4615/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác