836/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 7951-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6 năm 2010;

Xét Tờ trình số 16/TTr-BCSĐ, ngày 07 tháng 4 năm 2010, của Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 18/TTr-BNV, ngày 22 tháng 4 năm 2010, của Bộ Nội vụ;


 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giữ chức Thứ trưởng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);

- Lưu: VT, TCCV,TĐT.28.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác