839/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tập DA tu bổ tôn do di tích đình: Đình Chu, Bích Chu, Thủ Độ, Cam Giá, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 385/UBND- VXI ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Công văn số 439/VHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu (xã Đình Chu, huyện Lập Thạch), đình Bích Chu, đình Cam Giá, đình Thủ Độ (xã An Tường, huyện Vĩnh Tường). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Đình Chu, đình Bích Chu, đình Cam Giá, đình Thủ Độ đã được xếp hạng quốc gia, đây là những di tích có giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Theo báo cáo, hiện nay các di tích này đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về lập các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, đình Bích Chu, đình Cam Giá, đình Thủ Độ. Tuy nhiên, UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vịnh Phúc cần căn cứ vào tình hình xuống cấp của di tích để lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên tu bổ, tôn tạo cho phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương cũng như khả năng triển khai thực hiện dự án.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Vĩnh Phúc tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: tháp Bình Sơn, cụm di tích đình, đền, chùa Hương Canh… Do đó, để thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích nêu trên đề nghị UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án. Nội dung các dự án cần được Bộ VHTTDL thỏa thuận trước khi phê duyệt theo thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình đình Đình Chu, đình Bích Chu, đình Cam Giá, đình Thủ Độ./.

 

Nơi nhận;

- Như trên,

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

 - Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác