843/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa ẩm thực du lịch thế giới tại Vũng Tàu - Việt Nam 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội Văn hóa ẩm thực du lịch thế giới Vũng Tàu - Việt Nam 2010" tại Công văn số 592/UBND-VP ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBNĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa ẩm thực du lịch thế giới tại Vũng Tàu - Việt Nam 2010, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Minh Sanh - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó trưởng Ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Phó trưởng Ban;

4. Ông Hồ Văn Niên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó trưởng Ban;

5. Bà Trần Thị Hường - Gíám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

6. Ông Trần Văn Thông - Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

7. Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

8. Ông Hồ Văn Cường - Gíám đốc Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Trừ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

10. Ông Võ Văn Cầm - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

11. Ông Lê Đình Quế - Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

12. Ông Lê Tôi Sủng - Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, thành viên;

13. Ông Nguyễn Anh Triết - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

14. Bà Phạm Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

15. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành viên;

16. Ông Vương Quang Cần - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu thành viên;

17. Ông Trần Tuấn Việt - Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực du lịch thế giới tại Vũng Tàu - Việt Nam 2010 đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thực hiện theo các quy định về tổ chức lễ hội.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực du lịch thế giới tại Vũng Tàu - Việt Nam 2010, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: VT- TCDL, K (40)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác