846/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 846/BVHTTDL-ĐT, ngày 20 tháng 02 năm 2013 Về việc một số ý kiến của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Kính gửi: Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương

 

Trên cơ sở nội dung Báo cáo số 196-BC/HĐ ngày 28/9/2012 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Trước tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy chuyển công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương do PGS.TS. Đào Duy Quát làm Trưởng đoàn Liên bang Nga và Ba Lan là hoạt động rất có ý nghĩa. Thông qua chuyến công tác này, phía Việt Nam đã tìm hiểu đường lối, chính sách phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Liên bang Nga và Ba Lan từ năm 1991 đến nay, vai trò của các Hội văn hóa, nghệ thuật trong việc tập hợp hội viên, thúc đẩy sáng tác, sáng tạo để có những tác phẩm chất lượng cao, vai trò của công tác lý luận, phê bình đối với sự phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Sau sự kiện 1991, đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật Liên bang Nga và Ba Lan có nhiều những biến động. Điều này đã ảnh hưởng đến đường lối, chính sách phát triển, tổ chức hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của chính quyền và các tổ chức hội tại Liên bang Nga và Ba Lan. Đây là bài học kinh nghiệm quý đối với Việt Nam trong diễn biến chung của tình hình chính trị thế giới có tác động không nhỏ đến đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước ta mà Liên bang Nga và Ba Lan đã trải qua.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn toàn nhất trí chủ trương tăng cường, đẩy mạng các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo, bồi dưỡng, cấp học bổng cho đội ngũ cán bộ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của Việt Nam ở một số cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga và Ba Lan. Đây là những địa chỉ tin cậy, có uy tín đã đào tạo cho Việt Nam nhiều thế hệ nghệ sỹ tài năng, các nhà lý luận phê bình và quản lý văn hóa nghệ thuật xuất sắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu văn hóa, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga và Ba Lan trong tình hình hiện nay./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác