848/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón Giáo sư Bỉ sang giảng dạy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Vương quốc Bỉ đón Giáo sư Micha Wald, Học viện Nghệ thuật biểu diễn quốc gia (INSAS), Vương quốc Bỉ sang giảng dạy cho sinh viên lóp Đạo diễn chất lượng cao khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình.
Thời gian: từ ngày 24/4/2016 đến ngày 09/5/2016
Địa điểm: Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
Phái đoàn Wallonie-Bruxelles chịu chi phí vé máy bay khứ hồi, thù lao, ăn, ở cho Giáo sư.
Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội chịu chi phí phiên dịch, tổ chức lớp học, phục vụ giảng dạy và học tập, visa, lễ tân, thăm quan, quà tặng, phương tiện đi lại tại Hà Nội trong thời gian Giáo sư giảng dạy, trích từ nguồn kinh phí Bộ cấp trong dự án mời chuyên gia đào tạo cho Trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác