84/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức 02 buổi biểu diễn nghệ thuật tại Lào, chào mừng các sự kiện trọng đại của Việt Nam và Lào trong Qúy I năm 2011 và phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Lào nhân dịp Xuân Tân Mão.
Thời gian từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Về chi phí:

- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí thuê địa điểm, âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu và lễ tân tổ chức (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2011 của Trung tâm);

- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu chi phí xây dựng chương trình nghệ thuật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác