85/2009/QĐ-UBND NGÀY

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Thảo Theo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI”

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Xét Tờ trình số 1075/TTr-SCT ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Công thương; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3;
- Các Bộ: Công thương, Tư pháp, NN&PTNT; (để báo cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- TTTU, TTHĐND TP; (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; (để báo cáo)
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp); (để báo cáo)
- CT, Các PCT UBND Thành phố;
- VP Thành ủy, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Báo HNM, Báo KT&ĐT, TT Công báo, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Các đ/c PVP, các Phòng chuyên viên;
- Lưu VT, SCT.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác