852/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khoá VIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Kính gửi :

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

- Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch số 24/HĐBC ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Hội đồng bầu cử về kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền ngày 08 tháng 3 năm 2011 về kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực sự dân chủ, đúng pháp luật an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu;

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành và Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, gương mẫu, tích cực tham gia bầu cử vào ngày 22 tháng 5 năm 2011.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn, khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử được giao; kịp thời gửi báo cáo đến Văn phòng Bộ để tổng hợp trình Bộ trưởng theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tiểu ban CĐ TTTT bầu cử (để b/c);

- Bộ  trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các đồng chí Thứ trưởng để b/c);

-  Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác