8530/VPCP-TCCV

KTBT, CNPhó CN Phạm Viết Muôn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức bình xét, tôn vinh Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011"

 Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2259/BTĐKT-VI ngày 16 tháng 11 năm 2011 và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 205/TTr-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2011 về việc tổ chức bình xét, tôn vinh Danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011", Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tổ chức xét và tôn vinh Danh hiệu nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận::

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Công thương;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn;

  Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (03b). Hào, 12b.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác