853/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Triển khai hoạt động Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Kinh phí triển khai hoạt động Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nguồn kinh phí hỗ trợ thông qua chương trình hợp tác quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- GĐ, NTH.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác