853/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Luxembourg VIE/031 “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án VIE/031 “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam"

Căn cứ Nghị định thư ký ngày 20 tháng 01 năm 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

Căn cứ Công văn số 01/BQLDA031 ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Ban Quản lý Dự án VIE/031 đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án VIE/031 “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Dự án VIE/031 và Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính.

 

QUYẾT ĐINH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể của Ban quản lý Dự án VIE/031 để thực hiện Dự án VIE/031 “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam" do Chính phủ Luxembourg tài trợ không hoàn lại, với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

-  Tổ chức và quản lý dự án;

- Phát triển và quản lý hiệu quả 05 cơ sở đào tạo du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế và điều phối tổng thể hoạt động của Nhóm công tác;

- Phát biểu 02 trường đào tạo du lịch hành trung tâm đào tạo có uy tín, chất lượng và có thể tự duy trì

- Thiết lập 01 mô hình chuẩn quốc gia về phát triển các trang thiết bị đào tạo thực hành

- Tăng cường năng lực giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch;

- Nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên - giảng viên và học sinh - sinh viên;

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ bếp cho 02 trường đào tạo du lịch.

Dự án chính thức bắt đầu từ tháng 01 năm 2010 và kết thúc vào tháng 01 năm 2013 với tổng số vốn là 3.384.000 EURO, trong đó vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Luxembourg tài trợ là 2.950.000 EURO và vốn đối ứng của Việt Nam là 434.000 EURO.

(Kèm theo Quyết định nội dung chi tiết Kế hoạch tổng thể của Ban quản lý Dự án VIE/031)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án VIE/031 tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và cách sạn Việt Nam đã được phê duyệt, Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nội dung nhiệm vụ của dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Nhà tài trợ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Ban quản lý Dự án VIE/031 và Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, HN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác