856/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương bảo quản, tu bổ hệ thống tượng thờ tại di tích đền Sóc, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 708/UBND-VX ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương chống xuống cấp, chỉnh trang hệ thống tượng thờ tại di tích đền Sóc thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương bảo quản, tu bổ hệ thống tượng thờ tại di tích đền Sóc đế phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ hệ thống tượng thờ tại di tích đền Sóc theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ hệ thống tượng thờ tại di tích đền Sóc./.
 
Nơi nhận:                                                             
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTT  TP, Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác