858/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức "Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan tổ chức "Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc -2015":
- Đợt 1: Vào tháng 5 năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- Đợt 2: Vào tháng 9 năm 2015 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Kinh phí thực hiện tổ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: tổ chức, giải thưởng, thù lao Hội đồng Giám khảo, đảm bảo âm thanh, ánh sáng và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh. Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, (2) Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác