85/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng, Trưởng ban;
2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng, Phó Trưởng ban;
3. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên thường trực;
4. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
5. Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;
7. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên;
8. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;
9. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;
10. Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Ủy viên;
Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản tạo điều cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình chuyển đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp thuộc diện phải chuyển đổi hình thức sở hữu.
Điu 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có Tổ giúp việc gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên Ban Đối với và Phát triển doanh nghiệp, Tố trưởng;
2. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ phó;
3. Bà Trịnh Hồng Hạnh, Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;
4. Bà Phan Thị Hoài Thơ, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;
5. Ồng Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Tố viên;
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;
7. Bà Cao Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Chính sách, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ viên;
8. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ viên.
Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4105/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Đổi mới và Phát triến doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Quyết định số 3786/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thế thao và Du lịch về việc kiện toàn Tố giúp việc Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Ban chỉ đạo Đi mới và Phát triển DN (để b/c);
- Các Thành viên và Tố giúp việc;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, AT (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác