864 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2015 và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 1 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 62/2006/QH11,
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng, Hãng phim Hội Điện ảnh, Công ty TNHH MTV Nam Phương (Hồng Ngát phim), Công ty TNHH Hãng phim truyền hình Bản sắc Việt, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Viện phim Việt Nam, Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2015 và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) trong phạm vi cả nước.
Thời gian: Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2015.
Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim:
- Phim truyện “Đường xuyên rừng” do Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng sản xuất.
- Phim truyện “Những đứa con của làng” do Công ty TNHH MTV Nam Phương (Hồng Ngát phim) sản xuất.
- Phim truyện “Nhìn ra biển cả” do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất.
- Phim truyện “Tiếng khèn” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất.
- Phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng” (04 tập) do Công ty TNHH Hãng phim truyền hình Bản sắc Việt sản xuất.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Đợt phim trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghệ thuật của Cục Điện ảnh năm 2015 bao gồm các công việc sau:
- Tổ chức khai mạc Đợt phim tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk lắk, tỉnh Nghệ An và các hoạt động khác diễn ra trong Đợt phim.
- Tổ chức in ấn phim truyện “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới rạp của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (01 ổ cứng/01 đơn vị).
- Tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện “Nhìn ra biển cả”, “Tiếng khèn” (330 đĩa DVD/phim), phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng” (330 đĩa DVD X 04 tập phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- In ấn tài liệu tuyên truyền để quảng bá về Đợt phim.
- Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ tham dự khai mạc và giao lưu với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đắk lắk.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng, Giám| đốc Hãng phim Hội Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Phươnpp (Hồng Ngát phim), Giám đốc Công ty TNHH Hãng phim truyền hình Bản sắp Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Viện trưởng Viện phim Việt Nam, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biến đảo, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA, H.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác