865/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 865/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2013 Về việc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phối hợp với Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tổ chức chương trình nhạc kịch tiếng Anh.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/ QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức Chương trình nhạc kịch bằng tiếng Anh “Choonhyang – True love” (Choonhyang – Tình yêu đích thực), tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 03 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí thực hiện sẽ do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội chịu toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL. Tp, Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Lưu: VT, HTQT, NMP.8..

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác