869/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá số 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, gồm các Ồng (Bà) có tên dưới đây:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch;
2. Ông Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;
3. Ông Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên phản biện;
4. Ông Lê Hồng Phong, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên phản biện;
5. Lãnh đạo Ủy ban nhân dãn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên;
6. Ông Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên;
7. Ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Ủy viên;
8. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
9. Đại diện Bộ Xây dựng, Ủy viên;
10. Đại diện Bộ Tài chính, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
12. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
13. Bà Vũ Thị Hà Ngân, Phó trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa Ủy viên, thư ký.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và tổng cáo kết quả trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định. Hội chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình. Hội đồng tự giải hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2015 của Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Ông (Bà) có tên tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác