86/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2218-CV/VPTW ngày 22/12/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thành lập Bảo tàng Báo Chí Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

1. Việc thành lập bảo tàng được thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Theo đó, một bảo tàng chỉ được thành lập hoặc cấp phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện về sưu tập hiện vật, cơ sở vật chất và nhân sự (Điều 49 Luật di sản văn hóa).

Theo nội dung của Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động Bảo tàng Báo chí Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, hiện nay Bảo tàng Báo chí chưa đủ các điều kiện để thành lập theo luật định. Khi các điều kiện thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được đáp ứng đầy đủ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Bảo tàng.

2. Từ những thông tin được nêu tại Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động Bảo tàng Báo chí Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề khi triển khai lập đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam:

- Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam cần xác định rõ nội dung và lộ trình giải quyết các nhiệm vụ: 1) Xác định chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của Bảo tàng Báo chí Việt Nam; 2) Sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày của Bảo tàng; 3) Chuẩn bị khoa học cho trưng bày Bảo tàng (xây dựng Đề cương trưng bày, Kế hoạch trưng bày, Thiết kế trưng bày…); 4) Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Bảo tàng. Theo đó, Đề án cần đề xuất việc thực hiện ít nhất 04 dự án thành phần để qua đó, tạo lập đầy đủ các điều kiện thành lập Bảo tàng: a) Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam; b) Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bảo tàng Báo chí Việt Nam; c) Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam; d) Dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đồng thời, trong Đề án cần nêu rõ nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của Bảo tàng, nếu Bảo tàng được thành lập.

- Việc xác định địa điểm, diện tích xây dựng Bảo tàng: địa điểm tầng 3 tại Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí và Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội khó có thể đầu tư để trở thành một bảo tàng hiện đại. Đây chỉ có thể tạm sử dụng làm cơ sở ban đầu dành cho việc lưu giữ, bảo quản hiện vật sẽ được sưu tầm, đồng thời làm trụ sở làm việc cho nhóm công tác xây dựng và triển khai Dự án xây dựng Bảo tàng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Hội Nhà báo VN (để biết);

-Lưu: VT, Cục DSVH, NC (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác