86/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, ý kiến thảo luận của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:
Năm 2015, tình hình kinh tế-xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định tích cực, lạm phát thấp, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được tăng cường, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 được tổ chức tốt, thể hiện nổi bật ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của các sự kiện, cùng với cả nước, Ngành VHTTDL đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội (2016-2020), Ngành VHTTDL quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển đã đề ra trong năm 2016, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, tích cực góp phần cùng Chính phủ và cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016
1. Nhiệm vụ chung
- Chủ động xây dựng chương trình hành động của Ngành để khẩn trương thực hiện ngay các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.
- Tiếp tục thực hiện tích cực, có hiệu quả việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính do các cơ quan quản lý nhà nước của Ngành thực hiện; thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, phương tiện hiện đại trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là những vi phạm trong tổ chức và quản lý lễ hội, tu bổ, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, bạo lực thể thao...
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Về văn hóa, gia đình
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31.12.2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng gia đình, làng (bản), xã (phường) văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Triển khai tốt công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật năm 2016.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21.02.2005 của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình, Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ gia đình và hỗ trợ gia đình phát triển hạnh phúc bền vững; Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014.
3. Về thể dục thể thao
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14.01.2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tiếp tục hoàn thiện thể chế về thể dục thể thao, chú trọng xây dựng chính sách tăng cường xã hội hóa thể dục thể thao và thể thao chuyên nghiệp.
- Sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14.01.2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.
- Tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016. Chuẩn bị lực lượng, tham dự đạt thành tích cao tại Olympic, Paralympic, ABG5, Đại hội Thể thao trẻ em Châu Á lần thứ 6 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới trong năm 2016. Tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, nội dung trọng điểm có trong chương trình Olympic, ASIAD.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tổ chức, điều hành các giải thể thao trong nước và giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia; tổ chức Đại hội các Liên đoàn thể thao theo nhiệm kỳ, chú trọng phát triển liên đoàn ở các môn thể thao Olympic và ASIAD.
- Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Thể thao Việt Nam.
4. Về du lịch
- Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được nêu tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8.12.2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02.7.2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
- Hoàn thành dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi). Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đề án “Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch”, Đề án “Đề xuất sửa đổi, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng nhiều diện tích đất cho không gian, cảnh quan, hạ tầng du lịch”; Đề án “Triển khai miễn thị thực cho khách du lịch của một số nước theo tour du lịch trọn gói”. Hoàn thành đề án “Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN trong lĩnh vực du lịch”...
- Tiếp tục triển khai Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020, tập trung vào các hoạt động E-marketing. Tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy du lịch liên vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch.
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch và Chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia. Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa, xúc tiến quảng bá đối với khách du lịch nội địa.
         - Tổ chức tốt các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016 tại Kiên Giang và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2017 tại Lào Cai.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổng cục Thể dục thể thao:
- Tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại thành phố Đà Nẵng;
- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi về quyền sử dụng nhà đất, miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư cho thể dục thể thao, báo cáo lãnh đạo Bộ;
- Chỉ đạo các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao quốc gia quan tâm, xem xét và có kế hoạch ủy nhiệm cho thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức các sự kiện, giải các môn thể thao bãi biển, đặc biệt là giải quốc tế các môn thể thao như Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng ném, Cầu mây...;
- Nghiên cứu, xem xét kiến nghị về việc thành lập Trung tâm thể thao biển quốc gia tại thành phố Đà Nẵng, báo cáo lãnh đạo Bộ;
- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
2. Tổng cục Du lịch:
- Tích cực, chủ động phối hợp với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh/thành ven biển tổ chức thành công Hội chợ du lịch biển mùa hè lần thứ nhất;
- Nghiên cứu, bổ sung hình ảnh, hoạt động văn hóa, lễ hội các vùng miền vào các tài liệu tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài;
- Chủ động, tích cực phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng;
- Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư quy định về điều kiện quản lý, tổ chức khai thác loại hình du lịch mạo hiểm, báo cáo lãnh đạo Bộ;
- Có kế hoạch hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong việc tổ chức quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư... chuẩn bị chu đáo cho Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai.
3. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tổng hợp, đánh giá mô hình tổ chức quản lý nhà nước đa ngành từ Trung ương đến các địa phương, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ;
- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2016-2020, báo cáo Ban Cán sự Đảng;
- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, lễ hội, di sản văn hóa...;
- Chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch;
- Tổng hợp, đề xuất cấp quản lý Trung tâm xúc tiến du lịch tại các địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ.
4. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Ban Cán sự Đảng;
- Tiếp tục đẩy mạng công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.
5. Vụ Pháp chế:
- Xây dựng Đề án hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành, báo cáo Ban Cán sự đảng;
- Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch hoàn thiện dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao và dự án Luật Du lịch (sửa đổi).
6. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật cả nước triển khai tháng cao điểm hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;
- Nghiên cứu, triển khai xây dựng dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn, báo cáo lãnh đạo Bộ.
7. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu, triển khai xây dựng dự án Luật Mỹ thuật, báo cáo lãnh đạo Bộ.
8. Cục Hợp tác quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành.
9. Cục Văn hóa cơ sở:
- Khẩn trương hoàn thành trình lãnh đạo Bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức lễ hội năm 2016;
- Phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hóa chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý và tổ chức tốt mùa lễ hội năm 2016;
- Kiểm tra, khảo sát, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn, quy trình bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “làng, bản, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa”, tránh hình thức, chạy theo thành tích trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
10. Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Luật Đầu tư công, phần liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt, báo cáo lãnh đạo Bộ.
III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ có liên quan nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương (Phụ lục kèm theo), tổ chức thực hiện, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
IV. VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2016
Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2015, Bộ trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2016 trong toàn Ngành. Trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành tổ chức đăng ký, phát động thi đua, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL;
- Lưu: VT, THTT(100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác