870/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia CHLB Đức và tổ chức Tọa đàm “Làm thế nào để đưa bảo tàng vào cuộc sống”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón chuyên gia Kairin Stefanie Rottmann (CHLB Đức) vào Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Làm thế nào để đưa bảo tàng vào cuộc sống”:
- Thời gian: Ngày 13 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
- Nội dung: Xây dựng chương trình giáo dục và marketing của các bảo tàng nhằm thu hút khách quan tâm tới bảo tàng.
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu toàn bộ chi phí mời chuyên gia và tố chức Tọa
đàm.
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm về công tác lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác