873/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tặng "Cờ Thi đua của Bộ" năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngay 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chinh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng "Cờ Thi đua của Bộ" cho:
1.  Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Trung tâm Văn hóa Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đã có thành tích, tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa và thể thao tại địa phương năm 2015.
Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí hoạt động tại Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chinh phủ,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, TĐKT, MT.12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác