875/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế và Lễ tưởng niệm 1000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1558/VPCP-NC ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Công văn số 142/TGCP-PG ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Ban Tôn giáo Chính phủ) đề nghị cho ý kiến về việc Ban Tôn giáo Chỉnh phủ được tổ chức Hội thảo quốc tế và Lễ tưởng niệm 1000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đại sư Khuông Việt với trên 30 năm phục vụ dưới triều đại của vua Đinh Tiên hoàng và vua Lê Đại Hành và đã có nhiều cống hiến không chỉ trong lĩnh vực hoạt động tôn giáo mà cả trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Vì vậy, để tôn vinh Đại sư Khuông Việt cũng như giáo dục truyền thống đối với đông đảo tầng lớp nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Ban Tôn giáo Chính phủ về việc cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo và Lễ tưởng niệm 1000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch. Tuy nhiên, việc tổ thức cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm kinh phí và khuyến khích huy động một phần nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức.

Việc vĩnh danh Quốc sư Khuông Việt thành hoạt động hàng năm cần căn cứ kết quả của Hội thảo và cân nhắc với các nhân vật hoạt động tôn giáo khác để xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác