875/BVHTTDL-KHCNMT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 875/BVHTTDL-KHCNMT, ngày 20 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Những ngày môi trường văn hóa -du lịch tại An Giang năm 2013

Kính gửi: Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 63/TTr-CQĐ ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Những ngày môi trường văn hóa - du lịch tại An Giang năm 2013. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc tổ chức hoạt động nếu trên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường văn hóa -du lịch, góp phần phát triển du lịch bền vững.

2. Tuy nhiên để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Cơ quan đại diện Bộ:

- Làm rõ đây là nhiệm vụ mới hay nhiệm vụ này là một phần công việc đã được giao trong Quyết định 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2013.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và nguồn xã hội hóa và phải đảm bảo chi đúng quy định hiện hành.

-Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT (1), BN.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác