877/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4628/QĐ-BVHTTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2008-2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng kèm theo sau.

Điều 2. Giao Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ, theo dự toán của Vụ Thư viện được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, TV, VTH.17.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác