878/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban quản lý Dự án Truyền thông nhằm thúc đẩy việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 4483/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Truyền thông nhằm thúc đẩy việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Gia đình và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án Truyền thông nhằm thúc đẩy việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình gồm:

1. Ông Đỗ Hoàng Du, Quyền Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án.

2. 01 Kế toán Ban Quản lý dự án.

Điều 2. Ban quản lý Dự án có tên giao dịch quốc tế "Project on behavior change communication to promote the implementation of Law ơn Domestic Violence Prevention and control" do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ. Dự án có tổng vốn 539.400 EURO (trong đó có: 490.200 EURO vốn ODA và 49.200 EURO vốn đối ứng bằng hiện vật như văn phòng, điện, nước, điện thoại, lương và phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm quản lý Dự án).

Dự án thực hiện trong thời gian 24 tháng, từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Ban quản lý Dự án có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu tại văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

Điều 4. Ban quản lý Dự án được mở tài khoản tiếng tại Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng thương mại, được phép sử dựng con dấu riêng để phục vụ cho việc thực hiện Dự án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế đã ký kết.

Sau khi kết thúc Dự án, Giám đốc Ban quản lý Dự án có trách nhiệm thu nộp con dấu và xử lý tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Điều 5. Giám đốc Ban quản lý Dự án có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án, đề xuất Kế toán dự án trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; có trách nhiệm xây dựng các chức danh, số lượng cán bộ dự án trình Bộ trưởng phê duyệt, để tuyển chọn nhân viên tham gia Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Gia đình, các thành viên có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 7;

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

-Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

-Lưu: VT, TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác