885/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo văn hóa nghệ thuật, thế dục thể thao và du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch";
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tăng cưòng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo văn hóa nghệ thuật, thế dục thể thao và du lịch”, gồm các thành viên:
1. Ban Soạn thảo:
1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
3. Bà Phạm Băng Tâm - Trưởng phòng Quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
4. Ông Vũ Thế Quân - Phó trưởng phòng Ngân sách, Sự nghiệp - Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
5. Bà Đoàn Quỳnh Dung - Trưỏng phòng cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. Bà Đỗ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên;
7. Ông Lê Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;
8. Ông Lê Đức Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Ủy viên;
9. Ông Trịnh Cao Khải - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Ủy viên;
10. Ông Đoàn Mạnh Cương - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký, Tổ trưởng Tổ Biên tập.
II. Tổ Biên tập:
1. Ông Đoàn Mạnh Cương - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2. Ông Phan Quốc Chiến - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
4. Bà Lưu Thu Huyền - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
Điều 2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức, triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch”, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành và được phép huy động nhân lực của các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng Đề án.
2. Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng Đề án theo sự phân công của Ban Soạn thảo.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước năm 2015.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, LH.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác