886/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức “Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam’’.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức “Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”

Thời gian: Ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2.  Kinh phí tổ chức trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cục Điện ảnh

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Vương Duy Biên

- Lưu: VT, CĐA, DA 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác