889/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan sân khấu Dân ca kịch Bài chòi chuyên nghiệp toàn quốc – 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan sân khấu Dân ca kịch bài chòi chuyên nghiệp toàn quốc - 2011 gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định - Phó trưởng ban.

3. Ông Vương Duy Biên. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

4. Ông Hoàng Chương, Tồng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo chuẩn bị và tồ chức Liên hoan sân khấu Dân ca kịch bài chòi chuyên nghiệp toàn quốc - 2011 thành công tốt đẹp

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, NTBD(8), Thg.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác