88/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức biểu diễn chương trình Hòa nhạc “VNSO New Year special concert – Haydn Night”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc Trưởng Tetsuji Honna, nghệ sỹ piano Nguyễn Thế Vinh đến tập luyện và biểu diễn chương trình Hòa nhạc “VNSO New Year special concert – Haydn Night”.

Thời gian: 20g00, ngày 11/01/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí 

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu toàn bộ chi phí tổ chức chương trình như: thuê nhà hát, tiền in ấn, thù lao cho chỉ huy và nghệ sỹ piano, tiền tập và tiền biểu diễn cho diễn viên dàn nhạc, các chi phí phục vụ chương trình khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT                                      

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác