890/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình biểu diễn nhạc gõ CRACKING BAMBOO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón các nghệ sĩ quốc tế vào tổ chức chương trình biểu diễn nhạc gõ CRACKING BAMBOO và giao lưu với giảng viên, sinh viên của Học viện nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức

Thời gian: từ ngày 21/3 đến ngày 3/4/2010.

Địa điểm:

- Ngày 21/3 biểu diễn tại Viện Goethe Hà Nội.

- Ngày 22/3/2010: Giao lưu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

- Ngày 26-17/3/2010: biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Ngày 3/4/2010 biểu diễn tại Nhạc viện Tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí

- Viện Goethe Hà Nội chi tiền vé máy bay đi về ăn ở cho các nghệ  sĩ quốc tế, tiền thuê địa điểm biểu diễn...

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chi tiền lễ tân, tổ chức lên lớp Master và thù lao luyện tập biểu diễn cho các nghệ sĩ của học viên từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của Học viên đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc.

Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT,HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác