895/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương
 
Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai nărn 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;
Căn cứ Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;
Để đảm bảo kế hoạch và hình thức tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của các địa phương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lưu ý:
1. Các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế (Đăk Lăk đã tổ chức ngày 10/3, Kon Tum đã tổ chức ngày 16/3) trở vào tổ chức mít tinh kỷ niệm vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng của địa phương, không tố chức diễu binh, diễu hành. Đối với các địa phương có Ngày Giải phóng vào ngày 30/4 thì tổ chức mít tinh vào thời gian thích hợp, để tập trung theo dõi lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các địa phương khác từ Quảng Bình trở ra không tổ chức mít tinh kỷ niệm, nhưng có hình thức kỷ niệm thích hợp như họp mặt, tọa đàm...
2. Chương trình Khai mạc Lễ hội Thống nhất non sông tại tỉnh Quảng Trị sẽ được điều chỉnh sang trước ngày 29 tháng 4 năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam chủ động phối hợp thực hiện.
3. Các hình thức khen thưởng vinh dự Nhà nước cùng dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thường Trung ương) chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có thành tích khen cao sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh, thành phố thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia và cấp có thẩm quyền.
Địa chi liên hệ:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đồng chi Vũ Việt Dũng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ, điện thoại: 04.39438231/228 hoặc 0989759659, hộp thư điện tử: vuvietdung-vhttcil@chinhphu.vn);
- Văn phòng Trung ương Đảng (qua Vụ Tổng hợp).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đng;
- Văn phòng Chính ph;
-Bộ Nội vụ (Ban TĐKTTW),
-Đài Truyền hình Việt Nam;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD. 75.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác