895/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội trại thanh thiếu niên ASEAN 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội trại thanh thiếu niên ASEAN 2010 với chủ đề "Rồng: huyền thoại trong văn hóa ASEAN'', với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN và 03 nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020

Điều 2. Kinh phí:

- Quỹ Văn hóa ASEAN đài thọ chi phí vé máy bay, ăn, ở, đi lại theo chế độ ASEAN cho đoàn các nước tham dự; chi phí tổ chức (phòng họp, trang trí trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật, thuê chỉ đạo nhóm, đồng phục, tình nguyện viên, ban tổ chức, phiên dịch, thăm quan theo chương trình, tổ chức chương trình làm từ thiện, tuyên truyền báo chí, thiết kế in ấn tài liệu, giấy mời, tổ chức tiệc Giữa biểu diễn và triển lãm bế mạc, tặng phẩm...) và các chi phí liên quan khác.

- Chi phí ăn, ở, đi lại cho đoàn các nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trích từ nguồn tiền thừa thực hiện các dự án ASEAN năm 2008;

Các nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tự chịu chi phí vé máy bay trên hành trình quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT, Cục HTQT, THV.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác