896/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm "Di sản ASEAN" bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 16

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tồ chức Triển lãm "Di sản ASEAN" bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 16.

Thời gian:

- Từ ngày 08 đến 09 tháng 4 năm 2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

- Từ ngày 11 đến 15 tháng 4 năm 2010, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ kinh phí tổ chức Triển lãm được chi từ nguồn Kinh phí tồ chức các hoạt động của Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, bao gồm:

- Chi phí thiết kế không gian trưng bày, sản xuất pano và không gian trưng bày, in phóng ảnh khổ lớn, giấy mời tài liệu tuyên truyền quảng bá và giới thiệu triển lãm, thuê ma-nơ-canh và quần áo giới thiệu trang phục ASEAN.

- Thuê địa điểm triển lãm, thi công (vật liệu, sản xuất, vận chuyển chiếu sáng...). Lễ Khai mạc triển lãm; Tổ chức chương trình cho học sinh các trường phổ thông đến tham quan, tìm hiểu; và các chi phí khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT, Cục HTQT, NPL,10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác