89/QC – VHCS

CỤC TRƯỞNG-Nguyễn Đạo Toàn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ -

QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của cục văn hoá cơ sở

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 89/QĐ – VHCS ngày 15 tháng10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở)

 

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều l. Vị trí, chức năng  

1. Cục Văn hoá cơ sở là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý  Nhà nước về nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và quảng cáo, văn học; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn phát triển sự nghiệp văn hoá cơ sở theo chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Cục Văn hoá cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có trụ sở riêng tại Hà Nội, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức và người lao động; chế độ làm việc và quan hệ công tác của Cục Văn hoá cơ sở.

 

Chương 2

NHIỆM  VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ  TRỰC THUỘC

 

Điều 2:  Nhiệm vụ của Văn phòng

1. Về công tác Kế hoạch - Tổng hợp:

1.1 Giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan;

1.2 Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Văn phòng trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

1.3 Tổng hợp, thống kê số liệu phát triển sự nghiệp văn hoá cơ sở của các địa phương phục vụ công tác quản lý nhà nước

1.4. Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết công tác quý, năm và các cuộc họp giao ban; tham mưu, góp ý các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục được gửi đến từ các cơ quan liên quan.

1.5. Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các phòng và đơn vị trực thuộc.

2. Về công tác tổ chức:

2.1. Tham mưu cho Cục trưởng về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.2. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tham mưu về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng công chức, viên chức theo quy định;

2.4. Lưu trữ hồ sơ cán bộ,  công  chức, viên chức, hồ sơ nội vụ theo quy định;

2.5. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Về công tác Văn thư - Lưu trữ:

3.1. Tiếp nhận công văn đến, phát hành công văn theo đúng quy định;

3.2. Quản lý, sử dụng các loại con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật;

3.3. Giúp Cục trưởng duy trì các qui định của pháp luật về thể thức hành chính; kiểm tra tính hợp thức của văn bản trước khi đóng dấu phát hành;

3.4. Đánh máy văn bản, photo tài liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo Cục.

3.5. Thu thập, quản lý, bảo vệ an toàn tài liệu cần lưu trữ và phục vụ việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Cục.

4. Về công tác Thi đua, Khen thưởng:

4.1. Theo dõi việc thực hiện khen thưởng liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động; công tác thi đua khen thưởng địa phương (Trung tâm Văn hoá, đội Tuyên truyền cổ động);

4.2. Giúp Cục trưởng phát động và triển khai phong trào thi đua, theo dõi và đề xuất khen thưởng các cá nhân, phòng, đơn vị trực thuộc Cục.

5. Về công tác quản trị:

5.1  Bảo đảm công tác hậu cần cho hoạt động của Lãnh đạo và công chức, viên chức.

5.2 Giúp Cục trưởng duy trì nội qui, kỷ luật công tác, vệ sinh môi trường làm việc, quản lý tài sản cơ quan.

5.3 Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho cơ quan.

6. Về Mạng thông tin điện tử:

6.1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo Cục, xây dựng trang báo điện tử.

6.2. Duy trì và bảo dưỡng hệ thống mạng LAN.

6.3. Tổng hợp, cập nhật các loại văn bản quy phạm pháp luật và các tin, bài, số liệu thuộc hệ thống văn hoá cơ sở vào website.

6.4. Nghiên cứu, đề xuất các phương án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực Cục quản lý;

Điều 3. Phòng Kế toán, Tài chính

1. Xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước hàng năm trình Cục trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính và Bộ trưởng phê duyệt.

2. Thực hiện hạch toán kế toán theo đúng Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các chế độ chính sách nhà nước qui định;

3. Tham mưu cho lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế toán tại đơn vị;

4. Lập kế hoạch sử dụng ngân sách hàng tháng, quý, năm cho các hoạt động thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan;

5. Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán. Phân loại sắp xếp chứng từ trình thủ trưởng duyệt theo quy định. Kiểm tra chứng từ kế toán đảm bảo rõ ràng, trung thực và hợp pháp. Lưu trữ chứng từ theo quy định nhà nước;

6. Kiểm kê, vật tư, tài sản theo định kỳ hàng năm;

7. Phổ biến, hướng dẫn, áp dụng chế độ tài chính kế toán do nhà nước ban hành;

8. Báo cáo quyết toán tình hình thực hiện và kết quả sử dụng ngân sách định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Cục, cấp trên;

9. Phối hợp với các phòng ban trong cơ quan thực hiện xây dựng dự toán chi tiêu trên cơ sở kế hoạch, qui định được phê duyệt và kiểm tra chứng từ thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện;

10. Quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán đối với ngân sách được giao, bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan.

Điều 4. Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành có liên quan thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp công tác với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam;

3. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn địa phương trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, tuyên truyền cổ động; quy hoạch quảng cáo, hệ thống cổ động trực quan;

4. Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo văn bản tham gia thẩm định đối với các dự án đầu tư nước ngoài về quảng cáo để Cục trưởng trình Bộ trưởng;

5. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh công chức và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thuộc lĩnh vực quảng cáo, cổ động trực quan;

6. Chỉ đạo, biên tập hướng dẫn nội dung tuyên truyền cổ động cho hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

7. Tổ chức, hướng dẫn tổ chức thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; in, phát hành tài liệu tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước;

8. Đề xuất các hình thức khen thưởng trong hoạt động quảng cáo, tuyên truyền;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 5. Phòng Nghệ thuật quần chúng

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật quần chúng, karaôkê - vũ trường; chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động đội nghệ thuật quần chúng, đội tuyên truyền cổ động;

3. Soạn thảo và tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, quy định về nghệ thuật quần chúng, karaôkê - vũ trường;

4. Tổ chức và hướng dẫn Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, đội tuyên truyền cổ động khu vực và toàn quốc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội... của Đảng và Nhà nước;

5. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức và tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho công chức thuộc lĩnh vực nghệ thuật quần chúng;

6. Biên soạn tài liệu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật tuyên truyền cổ động;

9. Đề xuất khen thưởng đối với các hoạt động nghệ thuật quần chúng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 6. Phòng Thiết chế Văn hoá cơ sở

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước;

3. Soạn thảo và tham gia soạn thảo các văn bản quản lý, chế độ chính sách, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án hoạt động và định hướng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở phù hợp sự phát triển của xã hội và nền kinh tế của đất nước;

4. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở;

5. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thuộc hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở;

6.  Đề xuất khen thưởng đối với hệ thống thiết chế văn hoá theo qui định;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 7. Phòng Nếp sống văn hoá

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Soạn thảo và tham gia soạn thảo các văn bản quản lý về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gia đình, làng thôn, ấp bản, cơ quan, đơn vị văn hoá...;

3. Đề xuất nội dung, phương thức tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá, nếp sống văn hoá công sở, đơn vị, cộng đồng dân cư và  ơi công cộng;

4. Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nếp sống văn hoá ở cơ sở;

5. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức thuộc lĩnh vực quản lý nếp sống văn hoá.

6. Đề xuất về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hoá;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công giao.

Điều 8. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Hoạt động theo Quyết định số 1376/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 9. Phòng Văn học

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của phòng trình Cục trưởng; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật;

3. Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn địa phương trong công tác quản lý hoạt động văn học;

4. Soạn thảo và tham gia soạn thảo văn bản quản lý, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực văn học;

5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động về lý luận phê bình, thi sáng tác văn học;

6. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức thuộc lĩnh vực quản lý văn học;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 10. Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác văn hoá cơ sở bao gồm các lĩnh vực: văn hoá, văn học, nghệ thuật quần chúng, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động, triển lãm, quảng cáo, nếp sống văn hoá;

2. Là diễn đàn trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; phản ánh và  hướng dẫn dư luận về các lĩnh vực: văn hoá, văn học, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động, triển lãm, quảng cáo và nếp sống văn hoá ;

3. Giới thiệu những cá nhân, tổ chức điển hình về các mặt hoạt động văn hoá cơ sở;

4. Tham mưu, đề xuất với Cục trưởng về phương hướng xây dựng, phát triển hoạt động của Tạp chí;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

Chương 3

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC

 

Điều 11. Cục trưởng

1. Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở là người đứng đầu và lãnh đạo Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục và việc thi hành nhiệm vụ, chức trách, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.  Cục trưởng có các nhiệm vụ:

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Cục, các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và quy định của pháp luật, để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp thực tế và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2.2. Điều hành, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác; tổ chức các cuộc họp, phân công công việc cho các Phó Cục trưởng, giao nhiệm vụ cho các Trưởng phòng. Khi cần thiết có thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và thông báo cho Phó Cục trưởng phụ trách, Trưởng phòng, phụ trách các đơn vị trực thuộc quản lý công chức, viên chức biết để theo dõi; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; thường xuyên thông tin cho Phó Cục trưởng, công chức trong cơ quan các quan điểm chỉ đạo công tác của cấp trên;

2.3. Tổ chức thực hiện chương trình công tác của Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặcThứ trưởng phụ trách về những công việc phát sinh ngoài chương trình, kế hoạch  và những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết;

2.4. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Cục; xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong lĩnh vực  văn hoá cơ sở;

2.5. Giải quyết theo thẩm quyền đối với đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về hoạt động văn hoá cơ sở;

2.6. Xây dựng và củng cố mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành văn hoá, thể thao, du lịch; tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện mối quan hệ giữa chính quyền, tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức xã hội khác; tiếp thu và nghiên cứu trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị, phê bình của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghĩa vụ với chính quyền địa phương theo quy định Nhà nước;

2.7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan;

2.8. Thực hiện công khai tài chính. Quản lý tài liệu, hồ sơ; sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản theo quy định hiện hành;

2.9. Quản lý công chức về các mặt tư tưởng, đạo đức, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; sử dụng, đào tạo để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực; cung cấp thông tin, chỉ dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để công chức làm việc hiệu quả; xây dựng môi trường làm việc tích cực; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2.10. Giải quyết và tổ chức thực hiện các công việc khác theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng.

3. Quyền hạn của Cục trưởng:

3.1. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Cục trưởng, Kế toán trưởng. Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Chánh, phó Văn phòng và Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; khen thưởng, kỷ luật tuyển dụng, điều động công chức, viên chức, hợp đồng lao động, thi nâng ngạch, nâng lương, cử đi học tập, công tác ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các quy định khác của pháp luật;

3.2. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền; điều hành các mặt công tác để thực hiện có hiệu quả nguồn nhân lực và thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Điều 12. Phó Cục trưởng

1. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng điều hành một số công việc hoặc lĩnh vực công tác cụ thể, được Cục trưởng phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về công việc hoặc lĩnh vực công tác được phân công.

2. Trong phạm  vi công việc được Cục trưởng phân công, Phó Cục trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đối với công việc hoặc lĩnh vực được phân công, báo cáo Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; xử lý các công việc phát sinh trong phạm vi được phân công phụ trách;

2.2. Tiếp nhận báo cáo của cấp dưới và định kỳ (hoặc theo yêu cầu của Cục trưởng) báo cáo với Cục trưởng về tình hình hoạt động  và các biện pháp giải quyết trong phạm vi công việc, lĩnh vực được phân công; đề xuất ý kiến đối với công việc, lĩnh vực được phân công phụ trách;

2.3. Tham gia ý kiến với Cục trưởng trong việc chỉ đạo các mặt công tác của Cục; phối hợp với các Phó Cục trưởng khác trong việc thực hiện công việc có liên quan;

2.4. Theo uỷ quyền của Cục trưởng, được ký ban hành một số văn bản liên quan đến công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nội dung và hình thức văn bản đã ký ban hành;

2.5 Khi Cục trưởng đi vắng, một Phó Cục trưởng thừa uỷ quyền của Cục trưởng điều hành công việc của Cục; phối hợp các Phó Cục trưởng khác giải quyết công việc; thực hiện nhiệm vụ của Phó Cục trưởng khác vắng mặt (nếu có) khi được Cục trưởng phân công; chịu trách nhiệm và báo cáo với Cục trưởng những việc đã giải quyết thay;

2.6. Sau mỗi năm công tác, các Phó Cục trưởng thực hiện việc kiểm điểm công tác cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Cục trưởng phân công.

Điều 13. Trưởng phòng nghiệp vụ

1. Trưởng phòng nghiệp vụ là người điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về thực hiện nhiệm vụ của phòng, của đơn vị; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và có trách nhiệm báo cáo các công việc trước Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách;

2. Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, của đơn vị và chương trình, kế hoạch công tác của Cục, Trưởng phòng tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của phòng trình Cục trưởng phê duyệt; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của các công chức, viên chức thuộc phòng;

2.2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác đã được duyệt; điều hành các hoạt động theo tiến độ đã  xác định, đảm bảo chất lượng, công việc;

2.3. Trực tiếp thực hiện ít nhất một công việc chính của phòng, phân công công việc hợp lý, phù hợp tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh và tình hình thực tế cho cấp Phó và các công chức, viên chức của phòng; xây dựng môi trường làm việc tích cực;

2.4. Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất các mặt công tác của phòng theo quy định của Cục trưởng; định kỳ (tháng, quý, năm) tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác và đề ra chương trình, biện pháp công tác thời gian tiếp theo;

2.5. Phối hợp với các Trưởng phòng nghiệp vụ khác thực hiện các  nhiệm vụ có liên quan;

2.6. Quản lý công chức, tài liệu, tài sản thuộc phòng theo quy định của Cục trưởng và pháp luật Nhà nước;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Cục trưởng giao.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ:

1. Công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng trực tiếp về việc thi hành công vụ, về tiến độ, chất lượng hiệu quả của từng công việc được giao; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; chấp hành sự điều động, phân công công tác của cấp trên;

2. Trong khi thi hành công vụ, có quyền đề xuất ý kiến, bảo lưu ý kiến và báo cáo lên lãnh đạo Cục theo quy định, nhưng phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ trưởng trực tiếp;

3. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp lệnh về cán bộ công chức, các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hoá cơ sở. Đấu tranh chống tiêu cực, tự do vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với công vụ được giao; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác và trong sinh hoạt;

4. Hoàn thành tốt công việc được giao, khắc phục khó khăn trong khi thi hành công vụ; đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy sáng tạo, đề xuất ý kiến cải tiến lề lối làm việc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ;

5. Giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản của cơ quan;

6. Công chức được hưởng đầy đủ các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, các quy định hiện hành của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

7. Được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác của Cục và các nội dung khác theo quy định của Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

8. Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và ngoại ngữ. Được tham gia ý kiến với Lãnh đạo Cục, trưởng, phó phòng nhằm củng cố các mối đoàn kết, xây dựng nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

9. Công chức được Cục trưởng thông báo công khai những nội dung quy định trong "Quy chế dân chủ" và "Quy chế chi tiêu nội bộ";

10. Công chức hoàn thành tốt và xuất sắc công vụ được giao sẽ được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan;

11. Công chức không thực hiện đúng nghĩa vụ, vi phạm các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Cục sẽ bị xử lý kỷ luật theo luật công chức và luật pháp hiện hành.

 

Chương 4

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 15. Chế độ làm việc của Cục trưởng

1. Cục trưởng điều hành công việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Cục trưởng điều hành các chương trình, kế hoạch công tác của Cục và các công việc khác phát sinh ngoài kế hoạch; điều phối công việc giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ hoặc bất thường, giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong việc triển  khai nhiệm vụ; thực hiện chế độ giao ban, hội nghị, hội thảo để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và những việc cần giải quyết trong từng thời kỳ;

3. Hàng tuần, Cục trưởng (hoặc Phó Cục trưởng được uỷ quyền khi Cục trưởng vắng mặt) họp giao ban lãnh đạo Cục với Trưởng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ (mời đại diện Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân cùng tham dự) để kiểm điểm công việc trong tuần, điều 

chỉnh chương trình, kế hoạch công tác tuần  sau và giải quyết các công việc quan trọng khác. Các thành viên tham dự cuộc họp chuẩn bị trước báo cáo phần việc của mình tại cuộc họp;

4. Khi Cục trưởng đi vắng uỷ quyền cho một Phó Cục trưởng điều hành công việc của Cục. Việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản, báo cáo với Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng phụ trách) theo quy định và thông báo cho các phòng, tổ chức trực thuộc biết để thực hiện;

5. Cục trưởng có trách nhiệm quy định cụ thể chế độ lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chế độ họp, chế độ giải quyết các đề xuất và các vấn đề cần thiết khác để áp dụng trong nội bộ Cục, đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc của Bộ và các quy định pháp luật khác có liên quan;

6. Khi có nhu cầu mời các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, hoặc Lãnh đạo cao cấp của cơ quan đại diện các nước, các tổ chức quốc tế thăm cơ quan, tham dự các hoạt động do Cục chủ trì tổ chức, Cục trưởng phải thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

7. Hàng tháng, Cục trưởng phối hợp với Chi ủy xem xét, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ cơ quan;

8. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, Cục trưởng tổ chức Hội  nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục và chỉ đạo việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị trực thuộc và các công chức trong Cục. Hàng quý, Cục trưởng thông báo kết quả các mặt công tác với cán bộ quản lý các cấp của Cục, Chi uỷ và Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên (nếu có);

9. Sau mỗi năm công tác, Cục trưởng thực hiện việc kiểm điểm công tác của tập thể lãnh đạo Cục và tự kiểm điểm cá nhân trong Hội nghị công chức; chỉ đạo việc tự kiểm điểm của cán bộ quản lý các cấp (trước tập thể công chức của từng phòng và tổ chức trực thuộc); phối hợp với Chi uỷ và Ban chấp hành Công đoàn thực hiện việc đánh giá công chức thuộc quyền theo quy định của "Quy chế đánh giá công chức hàng năm";

10. Cục trưởng định kỳ dành thời gian để tiếp xúc với công chức, viên chức của Cục, tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức phối hợp với Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Điều 16. Chế độ làm việc chung

1. Cán bộ, công chức khi tham gia công việc ngoài phạm vi được phân công phải được lãnh đạo Cục đồng ý;

2. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo Cục có thể giao việc trực tiếp cho công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ; có quyền thành lập và đình chỉ hoạt động của các nhóm công tác lâm thời để giải quyết công việc;

3. Các tranh chấp phát sinh về phạm vi công việc của cấp nào do. Thủ trưởng trực tiếp của cấp đó giải quyết. Trong quá trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực của người khác hoặc của phòng khác, đơn vị khác thì phải báo cáo với Thủ trưởng trực tiếp để giải quyết hợp lý;

4. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời kỳ, Cục trưởng sẽ trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Cục trưởng; điều chỉnh việc phân công công tác cho Phó Cục trưởng; điều chỉnh một số nhiệm vụ cụ thể giữa các phòng nghiệp vụ. Trưởng phòng có thể giải quyết một số công việc đã phân công cho cấp phó hoặc điều chỉnh sự phân công trong lãnh đạo và công chức, viên chức thuộc phòng;

5. Các công chức, viên chức có trách  nhiệm thực hiện công việc của mình và tham gia góp ý lập kế hoạch công tác của phòng theo quy định của Cục trưởng;

6. Việc phát ngôn của công chức, viên chức (về chuyên môn nghiệp vụ, dưới danh nghĩa của Cục) trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị, hội thảo phải được đồng ý của Cục trưởng.

Điều 17. Quan hệ với Lãnh đạo Bộ

1. Cục trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc của người thừa uỷ quyền, thừa lệnh Bộ trưởng. Khi có căn cứ xác định quyết định của người thừa uỷ quyền, thừa lệnh Bộ trưởng có nội dung trái pháp luật phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo Bộ trưởng và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó;

2. Cục trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác theo quy định với Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách và với người thừa lệnh, thừa uỷ quyền Bộ trưởng;

3. Khi đi vắng quá 3 ngày, Cục trưởng phải có văn bản báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách; thông báo gửi Văn phòng Bộ; uỷ quyền các Phó Cục trưởng điều hành và thông báo trong toàn Cục; Cục trưởng và Phó Cục trưởng đi công tác nước ngoài phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;

4. Cục trưởng đề cao trách nhiệm cá nhân, sử dụng đúng quyền hạn; không chuyển việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục lên Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc sang Cục, Vụ khác.

Điều 18. Quan hệ công tác với Văn phòng, Thanh tra, Bộ phận. Tham mưu cải cách hành chính, các Cục, Vụ, các cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Thủ trưởng của Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Bộ phận tham mưu cải cách hành chính và các Cục, Vụ khi giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó.

2. Những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, Cục trưởng chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, sau đó báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Điều 19. Quan hệ công tác với Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ

Cục trưởng thường xuyên trao đổi, phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong các công tác có liên quan, tạo điều kiện để Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Cục hoạt động theo Điều lệ hiện hành; định kỳ tổ chức Đại hội công nhân viên chức.

Điều 20. Quan hệ công tác với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Thường xuyên trao đổi thông tin quản lý nghiệp vụ với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch công tác và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động văn hoá cơ sở.

Điều 21. Quan hệ công tác nội bộ

1. Cục trưởng có trách nhiệm:

1.1. Chấp hành Nghị quyết của Chi bộ Đảng và thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức Công đoàn, Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

1.2. Tạo điều kiện (về kinh phí, nhân lực, thời gian, thông tin, tài liệu và các vấn đề cần thiết có liên quan khác) để cấp Uỷ Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên làm việc theo luật định;

1.3. Nghiên cứu trả lời các kiến nghị của cấp Uỷ Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân;

1.4. Định kỳ hàng quý thông báo kết quả các mặt hoạt động của cơ quan với Cấp uỷ Đảng và Ban chấp hành Công đoàn;

1.5 Mời đại diện của tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn, Thanh tra nhân dân, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác tham gia các cuộc họp có liên quan;

1.6 Thực hiện các công việc khác theo quy định.

2. Cục trưởng phối hợp Cấp uỷ Đảng cơ quan tiến hành các công việc sau:

2.1. Xây dựng định hướng, quy hoạch phát triển cơ quan trình cấp có thẩm quyền quyết định;

2.2. Xây dựng quy hoạch công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan;

2.3 Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm của cơ quan;

2.4 Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, việc thực hiện kế hoạch công tác theo định kỳ;

2.5. Trao đổi, giới thiệu để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm công chức lãnh đạo cơ quan; quyết định bổ nhiệm các công chức lãnh đạo khác của cơ quan theo phân cấp;

3. Cục trưởng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tiến hành các công việc sau:

3.1. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sỏ;

3.2. Tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan;

3.3. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan theo quy định của Nhà nước;

3.4. Thực hiện các quy định về Thanh tra nhân dân;

3.5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức theo thẩm quyền;

3.6.  Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm và bất thường;

3.7. Thoả thuận khi quyết định những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức;

4. Cục trưởng phối hợp với Ban thanh tra nhân  dân tiến hành các công việc sau:

4.1. Giám sát việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế, nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan;

4.2. Giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan đúng thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo;

4.3. Thực hiện các công việc khác theo  quy định của Nhà nước.

 

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

 Điều 22. Trách nhiệm thực hiện

1. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt Quy chế tổ chức và hoạt động này cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

2. Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc quy định chưa phù hợp, báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác