89/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức biếu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và chào năm mới 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 518/TB-VP ngày 12 tháng   11 năm 2014 về Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban Tuần 46;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, các đơn vị nghệ thuật có tên sau trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và chào năm mới 2015 :
1. Nhà hát Tuồng Việt Nam;
2. Nhà hát Chèo Việt Nam;
3. Nhà hát Cải lương Việt Nam;
4. Nhà hát Kịch Việt Nam;
5. Nhà hát Múa Rối Việt Nam;
6. Nhà hátTuổi trẻ;
7. Liên đoàn Xiếc Việt Nam;
8. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;
9. Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam;
10. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc;
11. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (đơn vị tự chủ về tài chính).
Điều 2. Đơn vị nghệ thuật có tên tại Điều 1 chưa thực hiện tự chủ tài chính chịu trách nhiệm biểu diễn 10 buổi với số tiền 20.000.000đ/ buổi. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của đơn vị.
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ số tiền 200.000.000đ để thực hiện 10 buổi diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc các đơn vị nghệ thuật có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD(2), Thg.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác