900/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 900/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2013 Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, AT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác