907/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 823 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5, gồm:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng - Trưởng Ban;
2. Ông Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó trưởng Ban;
3. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
4. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Ủy viên;
5. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng
- Ủy viên;
6. Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Ủy viên;
7. Ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Thành viên;
8. Ông Lương Hồng Quang - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
9. Bà Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao - Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;
10. Bà Đỗ Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch - Tổng cục Du lịch - Ủy viên;
11. Bà Đinh Thị Vân Chi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội - Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Đình Thi - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - Ủy viên;
14. Ông Vũ Chung Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Ủy viên;
15. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội - Ủy viên.
Tổ Giúp việc gồm:
1. Bà Phạm Băng Tâm - Trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tố trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tố phó;
3.  Bà Vũ Khánh Vân - Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên;
4.  Trịnh Thị Khánh Vân - Chuyên viên chính Vụ Thi đua Khen thưởng -Thành viên;
5. Ông Nguyễn Trọng Học - Chuyên viên Phòng tài vụ - Văn phòng Bộ -Thành viên;
6. Bà Phạm Thị Hà - Chuyên viên Vụ Đào tạo - Thành viên;
7. Ông Đặng Văn Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Thể dụ thể thao - Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Thành viên;
8. Bà Đỗ Cẩm Thơ - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Họp tác quốc tế - Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch - Tổng cục Du lịch - Thành viên;
9. Ông Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế -Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Thành viên;
10. Bà Bùi Thị Thanh Mai - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội - Thành viên;
11. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Phó trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Khoa học Thể dục thể thao Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiền - Phó trưởng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - Thành viên;
13. Bà Ngô Bình Giang Nam - Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Thành viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
1. Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tố chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5.
2. Tổ Giúp việc có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Kinh phí chi cho hoạt động của Ban Tổ chức trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015.
Điều 4. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KHCNMT, BT.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác