909/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày 14 tháng 3 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông về công tác văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Đắk Nông, có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Thị Hoà và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tô Đình Tuấn và một số cán bộ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc và Văn phòng Bộ.

Sau khi Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, đề xuất của địa phương, ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và biểu dương sự năng động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua.

2) Việc triển khai thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông ngày 27/7/2009, ngày 26/5/2010 và 20/10/2010 đã, đang được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định.

3) Để góp phần tháo gỡ những khó khăn nhằm phát triển văn hoá, thể thao và du lịch hài hoà, bền vững với phát triển kinh tế của Đắk Nông, trong thời gian tới, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tập trung đào tào nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, sử dụng, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ là người dân tộc thiểu số.

b) Đặc biệt lưu ý đảm bảo vấn đề lịch sử, sinh thái, môi trường với sự tham gia và mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn góp phần nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trong vùng phát triển công nghiệp.

c) Quan tâm, chủ động đầu tư và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hoá cơ sở, đặc biệt chú trọng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

d) Tiếp tục triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo nội dung quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

đ) Sớm xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở vật chất thể duc thể thao của địa phương, triển khai cụ thể Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

4) Về các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:

a) Về hỗ trợ kinh phí các dự án, hoạt động

- Đối với việc xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương, giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn với Tỉnh trong xây dựng tượng đài.

- Đối với chủ trương xây dựng Sân vận động tỉnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2335/BVHTTDL-KHTC ngày 7 tháng 7 năm 2010 gửi Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện; đồng thời làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa để đầu tư xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên; Sân vận động tỉnh.

- Đối với chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng, chương trình “Nghĩa tình Quảng Đức - Đắk Nông” Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng, chương trình “Nghĩa tình Quảng Đức - Đắk Nông” đề nghị tỉnh thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị. Các hoạt động của Lễ kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng, chương trình “Nghĩa tình Quảng Đức - Đắk Nông”… là hoạt động có quy mô cấp tỉnh nên kinh phí tổ chức cần được bố trí trong nguồn ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Về chuyên môn, Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn hỗ trợ, giúp đỡ địa phương.

b) Về việc lựa chọn tỉnh Đắk Nông để triển khai thí điểm Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011. Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch đồng ý về nguyên tắc, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất cụ thể. Đề nghị tỉnh dành nguồn lực phù hợp triển khai các dự án thuộc Đề án sau khi được phê duyệt.

c) Về đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho Đắk Nông xây dựng Nhà thi đấu đa năng Nam Tây Nguyên (gồm các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ). Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có một số khu liên hợp thể thao cấp vùng, trên cơ sở cân đối tổng thể và nguồn lực thực hiện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc đề xuất xây dựng Nhà thi đấu đa năng Nam Tây Nguyên là chưa phù hợp.

d) Về tiếp tục bố trí kinh phí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa để hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959-1975) tại xã Nâm Lung, tỉnh Đắk Nông và di tích lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo, hoàn thành trong năm 2014. Bộ đã giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đã phối hợp với Cục Di sản văn hóa đã tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa năm 2012 trên cơ sở đề xuất, kiến nghị tại Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 của tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao vốn và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thông báo vốn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có Thông báo chi tiết các dự án của tỉnh Đắk Nông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012. Đề nghị tỉnh chú ý việc tổ chức các hoạt động văn hoá có ý nghĩa gắn với các di tích góp phần phát huy giá trị các di tích.

đ) Về chủ trương và kinh phí xây dựng các Trung tâm văn hoá thông tin: đề nghị địa phương làm việc với các Bộ, Ngành liên quan theo nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

e) Về đề xuất đăng cai tổ chức một số hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch cấp khu vực và quốc gia. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận giao cho các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng phối hợp với địa phương đề xuất các cụ thể. Về đề xuất đăng cai Giải Bóng chuyền và Tennis, giao Tổng cục Thể dục thể thao xem xét.

g) Trong xu thế phát triển du lịch liên kết, Đắk Nông là địa phương liên kết du lịch giữa vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ, đề nghị địa phương tăng cường đầu tư kết nối hạ tầng du lịch và di sản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đắk Nông;

- UBND tỉnh Đắk Nông;

- Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông (để thực hiện);

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT; Cục DSVH,

Cục MTNATL, Cục NTBD, Vụ KHTC,

Vụ VHDT (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác