90/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 90/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 01 năm 2014 Về việc cho phép cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam tham gia Ban Giám khảo chương trình “Chinh phục đỉnh cao’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét Đơn đề nghị số 762/VN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo –Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa mời nghệ sĩ Evelina Todorova Krasteva-Stoyanova (mang Hộ chiếu Bulgaria số 369391730) và Ivaylo Trifonov Mihaylov (mang Hộ chiếu Bulgaria số 369703610) tham gia Ban Giám khảo chương trình “Chinh phục đỉnh cao’’

-Thời gian: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2014 đến ngày 23 tháng 03 năm 2014.

- Địa điểm: Hãng phim Giải phóng, 212 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đề nghị Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Quảng cáo -Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam Công ty TNHH Quảng cáo -Tư vấn tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa và các nghệ sĩ tham gia chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;

-Thanh tra Bộ (để thực hiện);
-Lưu: VT, NTBD, PTA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác