910/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 910/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 251/TTg-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là “Năm Gia đình Việt Nam” Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

-Hội LHPNVN (để phối hợp);

-Lưu: VT, GĐ, LĐA (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác