911/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 911/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/ QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia với các thành viên có tên sau đây:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch –Trưởng ban;

2. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm –Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Phó Trưởng ban

Ban Tổ chức:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Phó Trưởng ban;

3. Bà Trần Hải Vân, Trưởng phòng Châu Âu Cục Hợp tác quốc tế -Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Kế toàn Tài chính Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -Ủy viên;

5. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -Ủy viên;

6. Bà Tô Linh Hương, Chuyên viên phòng Châu Âu Cục Hợp tác quốc tế -Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2013 tại Italia có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Triển lãm

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức được chi từ tổng nguồn kinh phí tổ chức Triển lãm

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, MTNATL (02), MDD15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác