912/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 01/02/2016 với đại diện các Bộ, ngành có liên quan đến việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về trách nhiệm của các Bộ, ngành, cụ thể như sau:
1. Về trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Bổ sung điểm a (mới) khoản 1 Điều 9: a) Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài và đưa bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam an toàn, đúng quy định;”.
- Sửa đổi điểm b (cũ) - điểm c (mới) khoản 1 Điều 9: “Thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định này;’’.
2. Về trách nhiệm của Bộ Công an:
Bỏ cụm từ “khi nhận được đề nghị” tại các điếm c và d khoản 3 Điều 9.
3. Về trách nhiệm của Bộ Tài chính:
Ghép và sửa đổi các điểm b và c (cũ) khoản 4 Điều 9 thành điểm b (mới): “Quy định cụ thể việc thành lập Hội đồng định giá bảo vật quốc gia và thủ tục hải quan theo quy trình đặc biệt đối với hàng hóa là bảo vật quốc gia ra nước ngoài (tạm xuất) và đưa bảo vật quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam (tái nhập)”.
4. Về trách nhiệm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Bổ sung điểm c (mới) khoản 6 Điều 9: “b, Thành lập Hội đồng định giả để xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài trong trường hợp quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 3 Quyết định này./.
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, ĐP.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác