913/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo di tích lịch sử Khám Lớn cần Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 726/UBND- XDĐT ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ đề nghị thỏa thuận chủ trương, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khám Lớn cần Thơ (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tu bổ, tôn tạo di tích Khám Lớn cần Thơ, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Khám Lớn cần Thơ, bao gồm các nội dung: tu bổ, tôn tạo dãy nhà giám thị, nhà chùa, nhà hưởng nghiệp 1, nhà hướng nghiệp 2, nhà giam nam, nhà giam nữ; khối nhà bếp, 02 tháp canh, hàng rào, sân đường và hạ tầng kỹ thuật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung vào hồ sơ Báo cáo các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa, bao gồm: Luật di sản văn hóa (năm 2001); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; đồng thời, hiệu chỉnh số hiệu Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đối với việc phục dựng hình tượng trưng bày: cần cân nhắc, hạn chế việc làm thêm ma nơ canh trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về thẩm mỹ và khả năng phát huy giá trị của hiện vật trưng bày.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đế Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích Khám Lớn cần Thơ theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP cần Thơ
-Lưu: VT, DSVH,NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác