913/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành  kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNII:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp với Trường Đại học Silpakorn, Vương quốc Thái Lan, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phổ Hồ Chí Minh và Tổng công ty Sài gòn Tourist tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triến nguồn lực du lịch tiếu vùng sông Mê Kông” tại Thành phổ Hồ Chí Minh và Tiền Giang.
Thời gian: Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2015
Điều 2. Về kinh phí:
- Chi phí các hoạt động tổ chức Hội thảo và hỗ trợ Hội thảo được huy động từ các đơn vị đồng tổ chức.
- Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chịu chi trả các chi phí còn lại từ nguồn thu được để lại của Trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Hiêu trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KHCNMT, BT.25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác