914/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTG, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 7 năm 2009 của thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại mà các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu Việt Nam:

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam:

- Chương trình Văn nghệ khai mạc Đại hội.

- Festival học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số.

- Đêm dạ hội chào mừng thành công của Đại hội.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung chương trình đảm bảo ý nghĩa chính trị và chất lượng nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 3. Kinh phí:

- Trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp qua văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

-Kinh phí xã hội hoá.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT (để báo cáo)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo)

-Lưu: VT, VHDT, S20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác