914/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 706/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng.

2. Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ phó thường trực.

3. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên.

4. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

5. Bà Trần Thị Thu Thủy, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên.

6. Ông Tô Văn Long, Trưởng phòng Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

7. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Chánh văn phòng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

8. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

9. Bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyên tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành

10. Ông Quản Tuấn An, chuyên viên Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

1 1 Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

Điều 2. Tổ Soạn thảo có nhiệm vụ:

- Tổ chức nghiên cứu soạn thảo Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chuẩn bị các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư liên tịch trong quý II/2011;

- Tổ Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ soạn thảo trích từ kinh phí xây dựng Thông tư liên tịch quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình từ kinh phí ngân sách cấp cho Cục Bản quyền tác giả và theo quy định hiện hành.

Biếu 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp,

Thông tin và Truyền thông để phối hợp);

- Vụ PC, VP;

- Lưu VT, Cục BQTG (1), TVL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác