915/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 915/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hoá-Nghệ thuật năm 2013”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”;

Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hoá-Nghệ thuật;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 26/6/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hoá-Nghệ thuật năm 2013”.

Điều 2. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hoá-Nghệ thuật năm 2013” có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 theo đúng yêu cầu, quy định của Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Tổ Thư ký giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hoá-Nghệ thuật năm 2013”.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định và phân công.

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục khảo thi và Kiểm định chất lượng, giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các học viện, trường đại học, cao đẳng và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, ĐT, KT (35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác