918/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 918/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Hội thảo “Thể chế, thiết chế và cơ chế phát triển văn hóa – Thực trạng và giải pháp”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1401/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2012 về việc ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tổng kinh phí để thực hiện Chương trình khoa học cấp Bộ;

Căn cứ Hợp đồng Nghiên cứu khoa học số CT1-06/HĐNCKH-KHCNMT ngày 16 tháng 5 năm 2012 đã ký giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Vụ Kế hoạch, Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức Hội thảo “Thể chế, thiết chế và cơ chế phát triển văn hóa – Thực trạng và giải pháp” tại Hà Nội.

-Địa điểm: tại Hà Nội.

- Thời gian tổ chức: Ngày 12 và ngày 13 tháng 3 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được bố trí từ nguồn ngân sách nghiên cứu khoa học của Bộ năm 2012-2013.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC. THN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác